Mailbox audit log aktif etme

Office365 de hem güvenlik skorunu yükseltmek hemde kullanıcıların hareketlerini loglamak için audit logu aktif etmeliyiz.
Bunu powersell i yönetici olarak başlattıktan sonra aşağıdaki kodlar ile yapabiliriz.

$girisBilgi = Get-Credential
#Burada Exchange remote powershell service bağlantı yapıyoruz.
$oturum = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $girisBilgi -Authentication Basic -AllowRedirection
#oturumu import et
Import-PSSession $oturum
#Herkes için audit log u aktif eder.
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "SharedMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "DiscoveryMailbox"} | Set-Mailbox -AuditEnabled $true -AuditLogAgeLimit 180 -AuditAdmin Update, MoveToDeletedItems, SoftDelete, HardDelete, SendAs, SendOnBehalf, Create, UpdateFolderPermission -AuditDelegate Update, SoftDelete, HardDelete, SendAs, Create, UpdateFolderPermissions, MoveToDeletedItems, SendOnBehalf -AuditOwner UpdateFolderPermission, MailboxLogin, Create, SoftDelete, HardDelete, Update, MoveToDeletedItems
#Kontrol etmek için.
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select Name, AuditEnabled, AuditLogAgeLimit | Out-Gridview

Active Directory User report

Powershell ile active directory den kullanıcı ile ilgili bilgilere ulaşmak için

Get-ADUser

komutu kullanılır.
Bir örnek vermek gerekirse

Get-ADUser -Server DC.local -Filter *

komutu active directory de bulunan kullanıcıları listeler.
Bu komutu kullanarak kullanıcıların en son ne zaman login olduğu şifresini ne zaman değiştirdiği gibi bilgileri alarak bulunduğu dizine csv dosyası olarak kaydeden script örneği.

Github Signing commits GPG kullanımı

Github da yapılan değişikliklerin doğrulanması
Github da yapilan değişiklikler commit edildiğinde verified olarak görünmez.
Verified olarak görünmesi için github hesabimiza şunları eklemiz gerekmekte

 • Gpg key
 • Ben bu yazıda github hesabımıza nasıl gpg key ekleyeceğimiz anlatmaya çalışacağım.
  ilk olarak windows işletim sistemi kullanıyorsak bilgisayarımıza gpg4win uygulamamızı kurmamız lazım.
  Bu programı kurduğumuz da hem gui olarak hemde komut olarak gpg key oluşturabiliyoruz.
  Yazımızın devamına video ile devam edelim.
  Kullanılan kodlar:

  git config --global commit.gpgsign true
  git config --global user.signingkey 19BCE90830430D5A
  git config --global gpg.program "C:\Program Files (x86)\GnuPG\bin\gpg.exe"

  gpg4win uygulaması ile komut satırından key oluşturmak için:

  gpg --full-generate-key
  gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
  gpg --armor --export key id

  Haftalık hava durumu uygulaması

  Merhaba arkadaşlar.
  Haftalık hava durumunu gösteren örnek uygulama kodlarına GitHub hesabımdan ulaşabilirsiniz.
  Bu uygulama da newtonsoftjson svg paketleri kullanıldı.
  Bu paketlere aşina olmayan arkadaşlar içinde güzel bir örnek olacaktır.
  Uygulama da control kullanmadım geliştirmek isteyen arkadaşlar ona dikkat etsin.
  Uygulama görseli:

  Bu linkten çalışır halini indirebilirsiniz.
  Yararlı olması dileğiyle.

  Windows search servisini yeniden kurmak

  Windows search servisini yeniden kurmanız gerekiyor.Fakat windows search servisi windows özellik aç kapat da görünmüyor.
  Nasıl yeniden kurulum yapacaksınız?
  Powershell i yönetici olarak açalım.
  Windows search servisini kaldırmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

  Dism /Online /Disable-Feature  /FeatureName:SearchEngine-Client-Package

  Tekrar aktif etmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

  Dism /Online /Enable-Feature  /FeatureName:SearchEngine-Client-Package

  Let’s Encrypt Free ssl sertifika kurulumu

  Merhaba arkadaşlar.
  Bugün sizlere let’s encrypt free ssl nasıl kurulur.Nasıl otomatik yenileme yapılır onu anlatacağim.
  Elimizde bulunan sunucuya ssh ile bağlanıyoruz.
  Sunucumuzda git kurulu değilse git i sunucumuza kuruyoruz.
  Let’s encrypt GitHub deposundan klon oluşturuyoruz.

  sudo git clone https://github.com/certbot/certbot /opt/letsencrypt(Siz kendinizin kullanmak istediği yolu yazabilirisiniz.)

  Klon oluşturduktan sonra klon oluşturduğumuz dizine geçiyoruz.

  cd /opt/letsencrypt

  Kurulum için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

  ./certbot-auto certonly --standalone

  küçük bir yükleme yapacak sonra size mail adresinizi ve ssl oluşturmak istediğiniz site adresini soruyor.Buraya kullanmak istediğiniz alan adını yazın.
  Örnek

  example.com, www.example.com

  Oluşturulan keyleri

  /etc/letsencrypt/live/domain ismi/

  dizininin altına oluşturuyor.
  Daha sonra kullandığınız webserver a göre ayarlarınızı yapmanız gerekiyor.
  Örnek olarak nginx de şu şekilde yapılır.

  server {
   #http ye geln istekleri https e yönlendiriyoruz.
         listen 80;
          server_name example.com www.example.com;
          return 301 https://$host$request_uri;
  }

  server {
          listen 443 ssl;
          server_name example.com www.example.com;

          ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
          ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
          ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
          ssl_prefer_server_ciphers on;
          ssl_ciphers 'EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH';

          root /var/www/example.com;
          index index.php;
  #
         location / {
                  try_files $uri /index.php;
          }

          location ~ /.well-known{
                  allow all;
          }

          location ~ \.php$ {
                  try_files $uri =404;
                  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
                  fastcgi_index index.php;
                  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                  include fastcgi_params;

          }
  }

  Ayarlarımızı yaptıktan sonra webserver restart ediyoruz.
  Sitemize tekrar giriş yaptığımızda https ile bağlantı yaptığımızı göreceksiniz.
  Gelelim ssl sertifikasının yenilenme ayarlarının yapılmasına.
  web serverimizda location izni veriyoruz.

  location ~ /.well-known{
                  allow all;
          }

  Aşağıdaki kodu kullanarak ayar dosyasının örneğini kopyalıyoruz.

  cp /opt/letsencrypt/examples/cli.ini /usr/local/etc/le-renew-webroot.ini

  Daha sonra editor ile ayar dosyamızı açıyoruz.

  nano /usr/local/etc/le-renew-webroot.ini

  içeriği şu şekilde olmalı

  rsa-key-size = 4096

  email = info@example.com(buraya sizin mail adresiniz gelecek)

  domains = example.com, www.example.com(Buraya sizin sertifika oluşturduğunuz domainler)

  webroot-path = /var/www/example.com(Buraya websitenizin dizini gelecek)

  Dizin olarak letsencrypt i indirdiğimiz dizine geçiyoruz.

  cd /opt/letsencrypt/

  Aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

  ./letsencrypt-auto certonly -a webroot --renew-by-default --config /usr/local/etc/le-renew-webroot.ini

  Kontrol yapacak dosyayı curl ile indiriyoruz.

  curl -L -o /usr/local/sbin/le-renew-webroot http://do.co/le-nginx-renew

  Çalışma izni verelim.

  chmod +x /usr/local/sbin/le-renew-webroot

  Kaç gün kaldığını control etmek için indirdimiz komut dosyasını kullanacağız.

  le-renew-webroot

  Bunu cron la otomatik hale getirelim.

  crontab -e
  30 2 * * 1 le-renew-webroot >> /var/log/le-renewal.log

  Cron servisini tekrar başlatıyoruz.

  service cron restart

  işlemimiz tamamlanmıştır.
  yararlı olması dileğiyle.

  GitHub temel biçimlendirme sözdizimi

  Merhaba arkadaşlar.
  GitHub üzerinde basit söz dizimleriyle etkili belgeler oluşturun.
  Kullanabileceğiniz söz dizimleri başlıca şunlardır.

 • Headings
 • Styling text
 • Quoting text
 • Quoting code
 • Links
 • Section links
 • Relative links
 • Lists
 • Task lists
 • Mentioning users and teams
 • Referencing issues and pull requests
 • Using emoji
 • Paragraphs and line breaks
 • Ignoring Markdown formatting

 • Başlıklar(Headings):
  Başlıklarda # işareti kullanılır.# işaretinden sonra boşluk bırakıyoruz başlık olabilmesi için.# işaretini html deki h1 tag ı gibi düşünebilirsiniz.
  Bir # işareti en büyük başlık iki ## işareti bir alt başlık üç ### işareti onun bir altı diye devam eder.
  Örnek vermek gerekirse

  # Birinci başlık
  ## ikinci başlık
  ### üçüncü başlık

  Yazıları biçimlendirme(Styling text):

  Stil Söz dizimi Klavye kısayolu Örnek Çıkış
  Kalın ** ** veya __ __ command/ctrl +b **Kalın yazı örneği** Kalın yazı örneği
  italik * * veya _ _ command/ctrl +i **italik yazı örneği** italik yazı örneği
  Üstü çizili ~~ ~~ ~~çizili yazı örneği~~ çizili yazı örneği
  Kalın ve italik ** ** ve _ _ **Kalın ve _itailk_ yazı** Kalın ve itailk yazı

  Metni alıntı yapma(Quoting text):
  Metnin alıntı olduğunu göstermek için başına > işareti koyuyoruz.

  > Metin alıntısı

  | Metin alıntısı


  Kod alıntı yapma(Quoting code):
  Kod alıntısı yapmak için ` ` işareti kullanılır.
  Örnek vermek gerekirse

  Bu gün günlerden `Kod yazma` günü

  Bu gün günlerden kod yazma günü

  Satır birden fazla olacaksa

  Kod yazmak
  ````
  Sabır
  Emek
  Dikkat
  ````
  ister.

  Liste kullanımı (Lists):
  GitHub belgelerinde liste yapmak için – veya * işareti kullanılır.
  Eğer listeyi tab tuşu yaparak girintili bir şekilde yazarsanız gruplayarak yazar.

  - ekmek
  - su
  - peynir
 • ekmek
 • su
 • peynir

 • Görev listesi (Task lists):
  Görev listeleri oluşturmak için – [] işareti kullanılır.
  Tamamlanmış görev için – [x] yazın.
  Örnek

  - [x] ekmek alındı
  - [] su al
  - [] peynir al
 • ekmek alındı
 • su al
 • peynir al

 • Mention kullanma (Mentioning users and teams):
  GitHub belgelerinde mention kullanmak için @ işareti kulanmalısınız.
  Örnek

  @gitHub/ramazantufekci
  Issue ve pull isteklerine referans verme (Referencing issues and pull requests):
  Belge de referans vermek istediğiniz ıssue ve pull isteklerin numarasının başına # işareti koyuyoruz.

  Emoji kullanmak (Using emoji):
  Belgelerde emoji kullanmak için iki nokta(:emoji: ) arasına kullanmak istediğimiz emojiyi yazıyoruz.
  Örnek

  :shipit:

  Paragraf ve satır sonları (Paragraphs and line breaks):
  Satırlar arası boş bir satır bırakarak paragraf oluşturabilirsiniz.
  Örnek

  Bu bir satırdır.

  Bu ikinci satırdır.

  Escape işlemi (Ignoring Markdown formatting):
  Özel karekterlere izin vermek için başına \ işareti kullanıyoruz.

  Windows komut satırından mail atmak

  Merhaba arkadaşlar
  Windows makinelerde kontroller için yazdığımız batch lerin işini yaptıktan sonra mail atmasını istiyoruz.Bunun için farklı yollar olsada(powershell vb) ben onlarla uğraşmak yerine C# da kendim kodladım.
  Programın kullanımı basit yazdığınız batch de mail atmak istediğiniz yere aşağıdaki kodları yazmanız yeterli.

  mailto.exe konu="konu kısmı" msj="mesaj içeriği" alici="ramazan@example.com;info@example.com;tc@example.com"

  Alıcı mail adreslerini ; ile ayırırsanız tek seferde birçok kişiye mail atabilirsiniz.
  Kurulumu yok batch I oluşturduğunuz klasörün içine program dosyalarını atmanız yeterli.
  Aşağıdaki link den indirebileceğiniz zip dosyasının içinde bulunan ayar.xml dosyasını kendi mail ayarlarınıza göre düzenlemelisiniz.
  Mailto programını indir.
  Uygulamnın kaynak kodlarına bu adresden ulaşabilirsiniz.

  Php ile hürriyet rss den haber çekme

  Hürriyet haber sitesinin sunduğu rss ile sitenize ,facebook sayfalarınıza (vb) yerlerde kullanmak için rss kaynağındaki haberlerden yararlanabilirsiniz.Aşağıdaki kodları kullanarak rss kaynağında bulunan haberleri parse edebilirsiniz.Örnek olması için gündem rss kaynağını kullandım.Siz url değişkenini değiştirerek kullanmak istediğiniz rss kaynak url sini yazabilirsiniz.
  Yararlı olması dileğiyle.

  Outlook 2007 Çince oldu düzeltme aracı

  Office 2007 güncelleme sonrası outlook programı çince oluyor.Bu sorunu gidermek için son yüklenen gülcellemeleri kaldırabilir veya sistem geri yükleme yapabilirsiniz.Başka bir yol olarak da bizim hazırladığımız düzeltme aracını kullanabilirsiniz.Düzeltme aracını aşağıdaki link ten windows sürümünüze uygun olanı indirin. Uygun bir yere rar veya zip dosyasını açın çalıştırıp onar butonuna basın.
  Windows xp için Düzeltme aracını Indirin.
  Windows 8-10 için Düzeltme aracını Indirin.
  Not :Windows 7-8-10 sürümlerinde uygulamaya sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır demeniz gerekmekte.