Aylık arşivler: Ekim 2019

Active Directory kullanıcı şifre değiştirme yetkisi

Active directory de kullanıcıların şifre değiştirmesi için CannotChangePassword özelliği seçili olmaması gerekmekte.
Bunu tüm kullanıcıları kontrol ederek aktif eden powershell komutu

<#
#Author:Ramazan TÜFEKÇİ
#Website:https://ramazantufekci.com
#github:ramazantufekci
#aşağıdaki komutlar belirlenen tarihden sonra giriş yapan kullanıcının şifre değiştirme iznini kontrol ederek
#izni yoksa izin verilmesini sağlar
#object id kullanıcıları taşımak için gerekli
#ornek
#Move-ADObject -Identity $userObject.'obj_id' -TargetPath "OU=taşıma yapılacak ou,DC=dc,DC=local"
#>
$users = Get-ADUser -Server DC.local -Filter * | select SamAccountName
$kontrol_tarih = "01.01.2019 00:00:00"
foreach($user in $users)
{
$userInfo = Get-ADUser -Server DC.local -Properties * -Identity $user.SamAccountName
$userProp = @{
'Kullanıcı ismi' = $userInfo.SamAccountName
'Oluşturulma Tarihi' = $userInfo.whenCreated
'Şifre Değiştirme Tarihi' = $userInfo.PasswordLastSet
'Son Login Tarihi' = $userInfo.LastLogonDate
'obj_id' = $userInfo.ObjectGUID
'Şifre değiştirme izni' = $userInfo.CannotChangePassword

}
$userObject = New-Object PSObject -Property $userProp
#-gt kontrolu -le olarak değiştirildiğinde kontrol_tarih inden küçük olanları getirir
if($userObject.'Son Login Tarihi' -gt $kontrol_tarih){
if($userObject.'Şifre değiştirme' -eq $true){
#kullanıcının şifre değiştirme iznini değiştirir
Set-ADUser -Identity $userObject.'Kullanıcı ismi' -CannotChangePassword $false
#bilgileri export eder.
#$userObject | select 'Kullanıcı ismi','Oluşturulma Tarihi','Şifre Değiştirme Tarihi','Son Login Tarihi','obj_id','Şifre değiştirme'|Export-Csv -Append "Rapor.csv" -NoTypeInformation -Delimiter ";" -Encoding UTF8
}
}
}

Gerekli açıklamalar kodun içinde verilmiştir.